Czy Twój e-PIT można skorygować?

Od 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło zupełnie nową usługę do rozliczania deklaracji podatkowych – tak zwany Twój e-PIT. Według szacunków skorzystało z niej nawet kilka milionów podatników. Z zasady polega ona na możliwości przygotowania deklaracji podatkowej przez Krajową Administrację Podatkową, zamiast samodzielnej pracy podatnika. Zdarzyć się może jednak, że nawet w tak przygotowanym PIT, pojawią się błędy. Czy PIT z usługi Twój e-PIT można korygować?

Zasady podstawowe

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pojawiające się, ważne dla podatników, pytanie – Czy Twój e-PIT można poprawić? TAK! Deklarację podatkową PIT, bez względu na to w jaki sposób została przygotowana, można poprawić. W usłudze Twój e-PIT podatnicy składali dwa zeznania: PIT-37 i PIT-38. Należy więc pamiętać, że cały czas były to te same deklaracje podatkowe co w zeszłym roku, jedynie sposób przygotowania się zmienił. W tej kwestii wyjaśnieniem jest art. 81§1 Ustawy Ordynacja podatkowa, która daje podatnikowi prawo do skorygowania deklaracji podatkowej.

Wyciąg z przepisów:

Art. 81. [Skorygowanie deklaracji podatkowej]

§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.

Sposób korygowania deklaracji Twój e-PIT

Deklarację przygotowaną w systemie Twój e-PIT koryguje się tak, jak każde inne zeznanie podatkowe. Zgodnie z warunkami określonymi przez Ustawę Ordynacja Podatkowa, należy przygotować nową deklarację – korygującą.

Wyciąg z przepisów:

Art. 81. [Skorygowanie deklaracji podatkowej]

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

W praktyce oznacza to, że deklarację złożoną za pomocą usługi Twój e-PIT należy przygotować ponownie od początku, uwzględniając odpowiednie poprawki (błędów) oraz zaznaczając inny cel składania druku księgowego (korekta). Ponadto, podatnicy mogą przygotować i złożyć korektę w formie tradycyjnej (papierowej), elektronicznych e-deklaracji (programów do przygotowywania PIT) oraz ponownie usługi Twój e-PIT. Warto zaznaczyć, że pojawiły się wątpliwości co do ważności złożonych przez usługę Twój e-PIT korekt – specjaliści podkreślają możliwość nieodpowiednich form podpisowych pod dokumentami, co może skutkować nie spełnieniem przez dokument wymogów ustawy. Do wyjaśnienia sytuacji, rekomendowanym rozwiązaniem może być skorzystanie z innych form korygowania deklaracji podatkowej PIT.

Waga korekty PIT

Korekta PIT może wydawać się części podatników nie potrzebna, skoro deklaracja przygotowana została przez Krajową Administrację Podatkową i błędy nie wynikają z bezpośrednich działań podatnika. Warto jednak pamiętać, że deklaracja dotyczy sytuacji finansowej podatnika – nie organu podatkowego i kreuje ona również obowiązek podatkowy podatnika (konieczność zapłaty wyliczonego podatku). W związku z powyższym – jeżeli podatek wyliczono błędnie, to podatnik zapłaci błędną wysokość podatku. Negatywne konsekwencje poniesie więc również podatnik i aby ich uniknąć warto w razie konieczności skorzysta z możliwości korekty PIT.